Tổng hợp sự kiện đua top hạn giờ 7 ngày

Tổng hợp sự kiện đua top hạn giờ 7 ngày trong luyện yêu ký

Tuần 1

 


Tuần 2


Tuần 3


Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

 

Tuần 8

Tuần 9 ko có

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13 không có

Tuần 14 giống tuần 7

Tuần 15 giống tuần 12

Tuần 16 không có

Tuần 17 giống tuần 3

Tuần 18 giống tuần 10

Bình luận