Tổng hợp phần thưởng event sum wisdom tree

Tổng hợp phần thưởng sự kiện sum wisdom tree trong dmen

Phần 2 theo dõi TẠI ĐÂY

Lần 1

 Lần 2

 

Hình trên là của cụm sv 131


Cập nhật phần thưởng mới thay đổi , trong hình là của cụm 209

 Lần 3

 

 

Lần 4

 

Lần 5 Lần 6


 

Lần 7


 

Lần 8

 

Lần 9

 

Lần 10

 

Lần 11

 

Lần 12

 

Lần 13

 

Lần 14

 

Lần 15

 

Lần 16

 

Lần 17

 

Lần 18

 

Lần 19

 

Lần 20

 

Lần 21

 

Lần 22

 

Lần 23

 

Lần 24

 Bình luận