Tổng hợp nguyên liệu up sao tướng

Tổng hợp nguyên liệu tăng sao tướng các mốc trong luyện yêu ký

6* cần 1 copy + 4 tướng 5* cùng hệ

7* cần 4 tướng 5* cùng hệ

8* cần 1 tướng 6* + 3 tướng 5* cùng hệ

9* cần 1 copy + 1 tướng 6* + 2 tướng 5* cùng hệ

 

10* cần 2 copy + 1 tướng 6* cùng hệ + 1 tướng 9* bất kỳ

 

11* cần 2 copy + 1 tướng 6* cùng hệ + 1 tướng 9* bất kỳ + 20 bình dẫn

 

12* cần 1 copy 6* + 1 tướng 10* bất kỳ + 50 bình dẫn

 

13 cần 4 copy + 1 tướng 6 cùng hệ + 1 tướng 10* + 100 bình dẫn


Tổng từ 5 -> 13 cần 12 copy

Bình luận