Tổng hợp danh sách phó tướng

Mỗi tướng sẽ có 3 slot phó tướng được mở ở những cấp sao tương ứng: 10,11,13
Phó tướng ở vị trí 11* là tướng chỉ định duy nhất khác nhau tùy tướng , 2 vị trí còn lại là tướng của 1 hệ bất kỳ.
Bài viết tổng hợp list phó tướng (Phó tướng đầu là phó tướng chính)

Hệ nhân

Hậu nghệ: Hằng Nga + 2 tướng yêu bất kỳ

Natra: Ngao Bính + 2 tướng yêu bất kỳ

Hoa Mộc Lan: Khương Tử Nha + 2 tướng yêu bất kỳ

Lý Tịnh: Na Tra + 2 tướng yêu bất kỳ

Hằng Nga: Hậu Nghệ + 2 tướng yêu bất kỳ

Hệ thần


Ngọc Đế: Hình Thiên + 2 tướng ma bất kỳ

Lạc Long Quân: Âu Cơ + 2 tướng ma bất kỳ

Thần Nông: Sơn Tinh + 2 tướng ma bất kỳ

Chúc Dung: Thủy Tinh + 2 tướng ma bất kỳ

Mẫu Tổ: Côn + 2 tướng ma bất kỳ
Cửu Thiên Huyền Nữ: Xi Vưu + 2 tướng ma bất kỳ

Tam Thánh Mẫu: Xi Vưu + 2 tướng ma bất kỳ

Thủy Tinh: Chúc Dung + 2 tướng ma bất kỳ

Côn: Thần Nông + 2 tướng ma bất kỳ

Sơn Tinh: Thần Nông + 2 tướng ma bất kỳ

Tây Vương Mẫu: Tam Thánh Mẫu + 2 tướng ma bất kỳ

Dương Tiễn: Ngọc Đế + 2 tướng ma bất kỳ


Hệ ma

Xi Vưu: Cửu Thiên Huyền Nữ + 2 tướng thần bất kỳ

Chúc Long: Sơn Tinh + 2 tướng thần bất kỳ

Minh Hà: Nữ Oa + 2 tướng thần bất kỳ

Đồng Hoàng Thái Nhất: Diêm Quân + 2 tướng thần bất kỳ

Mạnh Bà: Côn + 2 tướng thần bất kỳ

Hình Thiên: Ngọc Đế + 2 tướng thần bất kỳ

Dạ Mị: Hoàng Tuyền + 2 tướng thần bất kỳ

Hoàng Tuyển: Ma-Ngộ Không + 2 tướng thần bất kỳ

Cửu Thiên Huyền Nữ: Xi Vưu + 2 tướng thần bất kỳ

Vô Thiên: Chúc Long + 2 tướng thần bất kỳ

Tu La: Đồng Hoàng + 2 tướng thần bất kỳ

Ma-Ngộ Không: Hoàng Tuyền + 2 tướng thần bất kỳ

Hệ Tiên

Lộc duyên: Thạch Cơ + 2 tướng yêu bất kỳ

Đấu Chiến Thắng Phật:  Thiên Bồng + 2 tướng yêu bất kỳ

Hệ Yêu

Đát kỷ: Vân Trung Tử + 2 tướng tiên bất kỳ

Hồng Hài Nhi: Ngư Ma Vương + 2 tướng tiên bất kỳ

Kinh Thương: Hỗn Thiên Đại Thánh + 2 tướng tiên bất kỳ

Kim Ô: Đông Hoàng Thái Nhất + 2 tướng tiên bất kỳ

Thạch Cơ: Lộc duyên + 2 tướng tiên bất kỳ

Bình luận