Chi tiết thú hồn

Thú hồn có 6 loại tương ứng với 6 vị trí , mỗi vị trí đạt cấp sao tương ứng sẽ mở khóa.

1: Càn (Tử Thử , Thần Long , Tị Xà)

2: Khôn (Mão Thỏ, Ngọ Mã, Dậu Kê)

3: Tốn (Sửu Ngưu, Vị Dương, Thân Hầu )

4: Cấn (Dần Hổ, Tuất Cẩu, Hợi Trư)

5: Đoái (Thanh Long, Bạch Hổ,  Chu Tước, Huyền Vũ, Thao Thiết)

6: Chấn (Kỳ Lân, Quỳ Ngưu, Phượng Hoàng, Câu Trần, Đào Ngột)

Chi tiết thuộc tính từng loại thú hồn xem trong shop đổi hoặc trong phần chúc phúc thú hồn

Bình luận