Chi tiết skill Julius

Tiêu hao 20% nộ khi kích hoạt, tiếp sau đó tiêu hao 15% nộ mỗi giây để nhận trạng thái miễn nhiễm sát thương

Lv2: Khi nhận sát thương đoạt mạng, skill sẽ tự động kích hoạt nếu lượng nộ lớn hơn giá trị yêu cầu.

Lv3: Lượng nộ tiêu hao mỗi giây giảm 10%

Lv max: Lượng nộ tiêu hao mỗi giây giảm 8%

Gây 200% sát thương chuẩn lên kẻ địch theo đường thẳng, bỏ qua 10% phòng thủ của chúng.

Lv2: Bỏ qua 40% phòng thủ

Lv3: Sát thương tăng lên 280% và thời gian hồi chiêu giảm 30%

Lv max: Sát thương tăng lên 350%

Có 23% tỉ lệ nhận sát thương cho đồng đội đứng trong vòng tròn. Tăng 25% giảm sát thương. Tỉ lệ tăng thêm 17% đối với đồng minh là nữ.

Lv2: Phạm vi vòng tròn tăng lên.

Lv3: Tỉ lệ cơ bản tăng lên 33% và giảm sát thương tăng thêm 40%.

Lv max: Giảm sát thương tăng thêm 50%.

Giảm 30% tấn công và phòng thủ của kẻ địch gần nhất trong 10 giây khi bạn chết.

Lv2: Có tác dụng lên cả kẻ địch xa nhất.

Lv3: Giảm 40% tấn công và phòng thủ trong 15 giây.

Lv max: Giảm 45% tấn công và phòng thủ trong 20 giây.

Bình luận