Chi tiết nguyên liệu up cấp tướng

Elite+ cần 2 copy Elite

 

Epic cần 2 Elite+ cùng hệ

 

Epic+ cần 1 copy Epic

 

Legendary cần 2 Epic+ cùng hệ

 

Legendary+ cần 1 copy Epic+

 

Mythic cần 1 Legendary+ cùng hệ

 

Mythic+ cần 1 copy Epic+

 

Elder cần 1 Legendary+ cùng hệ

 

Elder+ cần 1 Epic+ cùng hệ

 

Acient cần 2 Legendary cùng hệ

 

Acient+ cần 1 copy Epic+, 2 Legendary cùng hệ

 

Alpha cần 1 copy Epic+, 1 Legendary cùng hệ, 1 Legendary+ cùng hệ

 

Alpha+ cần 1 copy Epic+, 1 Legendary cùng hệ, 1 Legendary+ cùng hệ

 

Bình luận