System time(GMT+7): 22:40:09 31/05/2023

Lấy tên địa chỉ bất kỳ của 1 ví trí trên bản đồ sử dụng google map api - laravel

Trước hết bạn cần tích hợp MAP JAVASCRIPT API vào website

Khai báo thêm biến var geocoder phía dưới biến lat,lon

Thêm hàm js sau (modal-address là input hiển thị địa chỉ)

function codeLatLng(lat, lng) {
  var latlng = new google.maps.LatLng(lat, lng);
  geocoder.geocode({'latLng': latlng}, function(results, status) {
   if(status == google.maps.GeocoderStatus.OK) {
     
     if(results[1]) {
       var address = results[0].formatted_address;
			 $("#modal-address").val(address);
     } else {
       alert("No results found");
     }
   } else {
     alert("Geocoder failed due to: " + status);
   }
  });
}

Thêm hàm trên vào hàn initialize và cuối hàm addMarker của bài MAP JAVASCRIPT API là được nhé.